Thursday, May 14, 2009

manogat

व्यक्त करावे ! व्हावे मोकले

मनात काही उरु नये !!

येथे जमावे आपल्या जातीचे

वेदनांचा उरुस भरावा

कळत नकळत natee julavi

हलुवार स्पर्श जसा मोर pisancha